حساب های بانکی  
کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
شماره حساب صاحب حساب نوع حساب بانک شعبه کد شعبه
١-١٠١٦٩٦٠٧-١١٠-٢٩٩   جاري پاسارگاد احمد قصیر ٢٩٩
٢٤٥٩٠٠٣٢٥   جاري تجارت انقلاب-نجات اللهی ١٦٥
٢-١٠١٦٩٦٠٧-٨١٠٠-٢٩٩ صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا کوتاه مدت پاسارگاد احمد قصیر ٢٩٩
١٦٦٦٥٨٤٤٦ صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا کوتاه مدت تجارت انقلاب-نجات اللهی ١٦٥